Píditelský speciál II. - Provokatéři

06.07.2016

Jakékoliv provokace sloužily agresivním silám vždy k zostřování napětí mezi lidmi, národy a stávaly se zárodky i záminkami veškerých konfliktů a válečných situací.

Uprchlíci, vysídlenci, přistěhovalci a kriminální živly jsou velmi často verbováni do služeb imperialistických tajných služeb. Citujme si A. W. Dullese, který zastával jistý čas i funkci ředitele CIA a v této funkci koordinoval protidemokratické akce států NATO: "Co tito uprchlíci dokáží povědět jsou často detaily bez souvislostí a přece jsme z jejich zpráv léta rozšiřovali své základní znalosti zejména o satelitních státech. Čtvrt milionu lidí uprchlo za maďarské revoluce (míněna je kontrarevoluce!) v roce 1956 na Západ. Ti nás seznámili s nejnovějším stavem technických vědeckých a vojenských vymožeností v Maďarsku, z jejich zpráv bylo možno výborně vyvodit závěry o vývoji příštích let. Ze statisíců uprchlíků, kteří po druhé světové válce proudili z východního Německa, satelitních států a rudé Číny, nám mnoho pomohlo stejným způsobem." Z tohoto výroku si můžeme naprosto jasně vytvořit přesný obraz toho, jak tajné služby CIA využívaly všech uprchlíků a dokázaly beze zbytku využít tyto lidi ke svým účelům. Tajná služba úspěšně organizovala i únosy a ilegální převádění lidí přes hranice, propagandisticky tyto akce zastírala humánními motivy a tím se morálně ospravedlňovala. Kriminálním živlům naverbovaným tajnou službou se dostávalo oficiální podpory. Tyto bandy pašovaly určité vytipované osoby na Západ, připravovaly nejrůznější teroristické akce na území jiných států, často bývaly příčinou občanských válek, různých demonstrací, které vyústily ke střetu různých skupin obyvatel apod. Nejvíce měly zájem tajné služby o osoby, které pro ně byly zajímavé z hlediska špionáže a daly se bezezbytku využít pro psychologické vedení války.

Dnes můžeme provokatéry pozorovat na všech frontách, protože hranice už v podstatě neexistují. Nejvíce provokatérů se soustřeďuje přímo na internetu, kde se určitá, jistými tajnými službami naverbovaná, skupina, nebo jednotlivec, využívá k provokacím maskováním pod nicky či propagandistickými weby. Zdiskreditovat, pošpinit zneuctít jiné názory, nebo přímo osoby, které se na internetu prezentují otevřeně a bez maskování - to je náplní práce provokaterů. Provokatéři jsou placeni většinou i různými neziskovými organizacemi a každá taková nezisková organizace má své buňky ve sdělovacích prostředcích a na internetu, které se soustřeďují na vybrané téma, osobnosti z politiky, z ekonomiky, z vědecké obce a z náboženské obce. Tito pronásledovaní lidé končí na seznamech tzv. černých stránkách. Jsou sledováni a jakmile se prezentují něčím, co je vyhodnoceno jako nežádoucí, začne nejdříve systematický mediální hon na tyto lidi, na jejich názory. Některé tajné služby se soustřeďují ve svém působení i na vysoké školy, kde doslova verbují do svých řad nejdříve různé učitele či profesory a ti pak působí ideologicky na mladé nezkušené studenty. Studentům je vštěpován jakýsi specifický model jednání a myšlení, např. že k jejich diplomové práci je zapotřebí, aby sledovali některé weby, či určitá hnutí či vybrané jednotlivce na sociálních a jiných sítích apod. Těch scénářů je mnoho. Nechybí ani vydírání, buď budeš tohle dělat nebo nedostaneš diplom atd. Dále jsou někteří tito mladí lidé lákáni pod různými záminkami k práci mimo svou vlast, čímž jsou národy oslabovány, neboť jim jsou přetahováni nejen mladí šikovní lidé, nýbrž i vědci, spisovatelé, vynálezci, umělci, lékaři apod. Samozřejmě tím se oslabuje zdravá intelektuální síla každého národa, nejlepší mozky jsou záměrně odváděny jinam. To samé platí o mladých nadějných studentech. Každý národ tím utrpí velmi zásadní zásah do své zdravé intelektuální elity, v zemích zůstávají pak víceméně staří lidé a průměrná pracující nebo nepracující třída a kriminální živly, protože nejlepší intelekty mladých jsou soustřeďováni na jiná území.

V dnešním multikulturním světě bez hranic se samozřejmě může stát, že na jednom místě bude kumulace nejlepšího intelektuálního potenciálu a na dalším zůstane ten průměrný a podprůměrný zbytek. Pak vzniknou tzv. hluchá místa na mapě, kde nebude nikdo, nebo minimum lidí. Tím pádem i rovnováha obyvatel velkých měst se naruší, neboť budou určitá místa s vysokou koncentrací kvalifikovaných lidí a jinde budou chybět kvalifikované síly, tudíž celý nový světový systém se začne hroutit. Někde bude kumulace vysoce kvalifikovaného potenciálu a jinde budou lidé odkázáni na celém území třeba na jednoho lékaře či jednu zdravotní sestru, na jednoho učitele na sto dětí a o starých lidech ani nemluvě, o ty se nebude mít kdo starat. Tento scénář se už ostatně v některých částech světa děje. To, že o tom nevíte neznamená, že už to neprobíhá. Agresivní síly rozvrací celý svět, pokud k tomu zůstaneme lhostejní, může tento hororový scénář postihnout i naši vlast. Navíc masová migrace nás může úplně pohřbít anebo dokonce tzv. vylidnit.

Provokatéři jsou lidé bez charakteru a s temnými myšlenkami. Neznají co je to vlast, jsou to lidé věčně na pochodu, nikde nejsou doma, jsou cizinci v každé zemi, do které přijdou s temnými plány v hlavě, nikdy nezapadnou do národní většiny, jejich asimilace je problematická, jsou to lidé bez kořenů a beze cti. Pokud se setkáte s provokatérem na internetu, nebo ve škole či v práci tak zůstaňte v klidu, nenechte se vyprovokovat, uškodíte tím jedině sobě, agresivní síly jsou namířeny proti Vám. Zachovat klid a rozvahu, vystřílet nejlepší argumenty - to je totiž jediná obrana, jak ukázat svou nezávislost a zdravý intelekt. Každá provokace je totiž jiskrou u sudu s prachem eskalace. Na to se čeká, to se chce. Účinky zvyšující napětí vidíme každý den. Působí to na nás z televize, rádia, z internetu i venku. Na internetu budou Vás všemožně slovně napadat, urážet, zesměšňovat, blokovat Vám opakovaně stejné příspěvky v diskuzi, tudíž Vás bude blokovat i admin, protože zpětná kontrola asi neprobíhá, děje se to automaticky. Snažte se používat vlastní hlavu, svůj rozum a hlavně ignorujte provokatéry a nenechte se vydírat ani zastrašit ani vyprovokovat. Nedovolte, aby vyhráli oni. Oni nejsou budoucnost, jenom to ještě nevědí. -ed-